Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper.

Kl 17.30 skall vi ha intagit våra platser så att kvällens föredrag/kåserie med flyganknytning kan börja. Den gemensam middagen börjar sedan ca kl 18.30.


Den 22 maj hade vi vårt årsmöte. Vid det föredrogs verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redogörelsen för år 2018 och styrelsen gavs därefter ansvarsfrihet för året. Årsavgiften för nästa år fastställdes, 170 kr, samma som de senaste åren. Styrelsemedlemmar valdes och vid ett konstituerande möte den 5 juni fastställdes att styrelsen består av 

Ordförande:      Håkan Bergström

Vice ordf:          Anncharlotte Nilsson

Sekreterare:      Nils Junehill

Skattmästare:    Magnus Berg

Ledamöter:       Rolf Arkeving, Magnus Jacobsson-Silverryd, Sven Holmberg, Tommy Pålsson, 

                         Marie-Louise Reinius


Sällskapets nästa möte är den 18/9. Då kommer Arne Norlander att tala om "Påverkansoperationer", hur IT kan utnyttjas av utomstående för politisk påverkan.

Se våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm ideell förening                Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754