Stadgar för FSS FlygarFond


Instiftade i oktober 2021 fastställda på årsmötet 15 juni 2022.


Bakgrund


I samband med FSS medlemmen, stridspiloten, informationsmästaren & överstelöjtnanten Ulf Björkmans bortgång, i september 2021, önskade hustru Karin att hans minne bäst skulle hedras genom ett ekonomiskt bidrag till FlygarSällskapet i Stockholm, (FSS). Karins önskan och idé var så bra att styrelsen i FSS nu beslutat att instifta en fond med dessa medel som grundplåt för att stödja sällskapets idé och grundtanke. Fonden kan nyttjas av alla som önskar att hedra en FSS medlem.

 • 1.
  FlygarFondens ändamål är att hedra FSS medlems minne genom att ta emot penningbidrag, som skall användas för att Bevara och vårda Flygartraditioner enligt FSS stadgar. Medel kan utnyttjas endast efter styrelsebeslut i FSS styrelse.
 • 2.
  När ett penningbelopp överlämnas till FlygarFonden publiceras givarens namn på FSS hemsida. Större donationer kan uppmärksammas i särskild ordning
 • 3
  FSS styrelse utgör FSS FlygarFonds beslutande organ och ansvarar för förvaltningen av FlygarFondens tillgångar. Inom styrelsen är Skattmästaren Fondförvaltare med sammanhållande ansvar för all verksamhet kopplat till FlygarFonden
 • 4.
  FlygarFonden utgör en del av FSS totala tillgångar och ekonomi men med ett eget konto och en egen redovisning. Administrativt och annat stöd som FlygarFonden kan behöva, utgår från FSS driftbudget. Fondens ekonomi särredovisas och hålls skild från FSS ekonomi i övrigt. 
 • 5.
  Erhåller FSS genom donation, gåva eller på annat sätt några ytterligare medel, läggas dessa till FlygarFondens kapital och förvaltas lika med detta.
 • 6.
  Förändringar i dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut vid FSS ordinarie årsmöte.
 • 7.
  Upplösning av FlygarFonden kan endast ske genom majoritetsbeslut vid FSS ordinarie årsmöte. Eventuella ekonomiska tillgångar överförs i första hand till FSS verksamhetsbudget eller om detta inte är möjligt till annan flyganknuten organisation i Storstockholmsområdet
 • 8.
  Skulle i framtiden FSS upphöra att existera, övergår dess dispositionsrätt över fonden och dess räntemedel helt och hållet till Militärsällskapet

 Tack alla givare för gåvor till Flygarsällskapets Fond för att

”Bevara och vårda Flygartraditioner”
In Memoriam Ulf Björkman

Lennart Berns

Gösta Högstadius

Torbjörn Armandsson

Ove Wagermark

Palle Juel o Hannele

Magna Lindman

Lars Bandling

Ingrid o Jan Mårtensson

Ingegärd Rehnvall

Maj Tibom

Britt Birgersson

Ann Charlotte von Heland

Kerstin Wachtmeister

Ulf Olsson

Erika Sjöberg,

Ingrid, Erika, William, Ulf, Vendelsö

Anneli Björkman

Hans Bössfall

Gulli o Gunnar

Yvonne Olson

Lars Olsson

Jan Ericsson

Hans o Ruby Billing

Monica och Louise Nordenskiöld


F8 Kamratförening

Nils Gullman

Leif Bergmark

Meta o Jan Kjellson
Anders Eisen
Jan Charleville

Bertil Mademyr

Jan Närlinge

Peter Lundberg

Göran Svanberg

Fredrik Hedén

FS /Info

Torbjörn Rehn

Anders Silwer

Gunnar Laninge

Rolf Pirk

Kenneth Nilsson

Bo Lennhammar

Bertil Mademyr

Hans Bjernby

Ted Hagelborg

K G Widén

Ragnar Persson

Lars Cedvall

Ingemar Ståhl