Referat från de möten som refererats från det att vi började vår hemsida 2011.

Som vanligt är det senaste mötet överst.


Den 15 oktober 2014

Tidigare överstelöjtnanten och chefen för transportenheten på F7, Per Erik "Pepe" Brolén, berättade om sin tid med Tp 84 Hercules i Flygvapnet. Pepe utbildades på Ljungbyhed 1964 och blev därefter stridspilot i Flygvapnet. Inom transportflyget har Pepe flugit Tp 84 Hercules, Tp 88 Metro och Tp 87 (Cessna 404). På ett både lärorikt och underhållande sätt talade Pepe om Flygvapnets operationer med Tp 84 på olika platser i världen: Under Gulfkriget 1991, då ett fältsjukhus transporterades till Saudi-Arabien, i Sarajevo 1992 och 1994 för UNHCR samt i Somalia 1993 för Röda korset. Vid flygningar utanför Sverige ändras ofta förutsättningarna längs vägen och ett stort mått av flexibilitet krävs för en lyckad utgång. Något som ibland måste förtydligas för dem som arbetar med operationen på flottiljen hemmavid.  Ett givande föredrag som gav perspektiv på svenska insatser utomlands.
Den 12 november 2014

Föredrag av övlt Jan-Olov Nordin: STRIL-systemet, igår, idag, i morgon

Jan-Olov är krigsförbandsanvarig för strilbataljonen i HKV. Inledningen var en liten resumé av hur det såg ut en gång i tiden, såväl materiellt som organisatoriskt. Det var många som kände igen sig. Jan-Olov förklarade utvecklingen på ett mycket intressant sätt; organisation, operatörsbord, dagsbelysning, skärmar etc. Vi såg också exempel på rätt en rörig arbetsplats från PC-Stril där regelverket resulterade i sex-sju skärmar med tangentbord. Hur nu strilsystemet ska fungera utan rullboll borde oroa de flesta, men Jan-Olov verkade rätt trygg. De framtida utmaningarna framkom också på ett bra sätt, det var många i auditoriet som insåg att det som påbörjades för många år sen, nu börjar hända i verkligheten. De internationella kopplingarna i vårt närområde belystes bra.

Frågestunden efteråt var bra med stor bredd och hög insiktsnivå på frågorna. Att Jan-Olov insåg att det var ett vaket, intresserat och kunnigt gäng han umgicks med, var tydligt.

En del händelser i närtid belystes och den nuvarande beredskapen beskrevs.

EN STRILARE ÄR ALLTID VAKEN, så har det alltid varit.Den 25 september 2014

Överstelöjtnant (retired) Christer Lokind berättade om Sovjetunionens nedskjutning av den svenska DC-3:an, med åtta personer ombord, i juni 1952. Christer Lokind, med förflutet i såväl Flygvapnet som Must och FRA, gav under våren 2014 ut en bok med titeln DC-3:an – Kalla krigets hemlighet på vilken också föredraget byggde. I boken avslöjas nya fakta kring DC-3:ans hemliga uppdrag över Östersjön och omständigheterna kring nedskjutningen. Efter att flygplanet 2004 bärgats ur Östersjön deltog Christer Lokind i den haveriutredning som följde. Kvällens föredragshållare är således väl kvalificerad att tala över sitt ämne. Den kan nämnas att boken DC-3:an – Kalla krigets hemlighet vann utmärkelsen Årets Flygbok vid Flyglitteraturträffen i Linköping i oktober 2014.Den 14 maj, årsmöte 2014

Flygar Sällskapet’s årsmöte hölls i Militärsällskapet i år. Bland huvudpunkterna kan nämnas att styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att årsavgiften bestämdes att fortsatt vara 170 kronor. Stämman beslutade att medlemsmötena från och med kommande verksamhetsår ska inledas klockan 17.30, alltså en halvtimme tidigare än hittills. Ändringen har genomförts efter en motion till årsmötet. Motivet är att de som har långt att resa till mötesplatsen i Stockholm skall kunna komma hem tidigare efter mötena.

Till ny ordförande i styrelsen valdes Hans Bjernby, då Bert Darby avböjt omval. Till nya ledamöter valdes Håkan Bergström och Stefan Blomquist medan Gert Schyborger lämnade styrelsen. Bert Darby och Gert Schyborger avtackades vederbörligen med blommor för många års troget styrelsearbete i föreningen. Vi tackar dem för ett synnerligen värdefullt arbete för Flygar Sällskapet och ett gott kamratskap inom styrelsen.


Föredrag av Owe Wagermark

Direkt efter Flygar Sällskapets årsmöte höll överste Owe Wagermark ett föredrag på temat JAS 39 Gripen. Owe Wagermarks bakgrund är såväl militär som civil i både Sverige och i utlandet. Han har erfarenhet från vitt skilda uppdrag – eller vad sägs om fallskärmsjägare respektive kunglig adjutant. I Försvarsmakten har Owe Wagermark varit ställföreträdande flygvapenchef och även kommunikations-direktör. Inom näringslivet har han arbetat under många år i Saab och Gripen International. En viktig merit är även att Owe Wagermark deltog i bildandet av Flygar Sällskapet!

Under föredraget redogjordes för Gripens historia och bakgrunden till detta systems framgångar. Wagermark berättade om utvecklingen av nya Gripen E och tankarna kring en Sea Gripen för hangarfartygsbasering. Också framtida exportmöjligheter av systemet belystes. Ett mycket informativt föredrag från en av Sveriges inom området mest initierade auktoriteter.Den 2 april 2014

Flygvapenchefen generalmajor Micael Bydén höll föredrag på temat "Flygvapnet – en lägesrapport". Han redogjorde öppenhjärtigt och pedagogiskt för Flygvapnets situation i dag. Flygvapenchefen underströk att dagens organisation med sina två basbataljoner (från F 17 och F 21) är underdimensionerad med besvärande vakanser. I övrigt har Sverige ett enastående fint luftförsvar i förhållande till landets storlek. Micael Bydén såg fram emot ett samarbete med Schweiz gällande Gripen E.

Han gick sedan igenom läget för såväl helikopter- som transportflygverksamheten. Antalet Tp 84 Hercules minskas från åtta till sex, samarbetet om C-17 Globemaster fortsätter som hittills. Bland de internationella insatserna nämnde flygvapenchefen Afghanistan, Adenviken och luftbron i det orkandrabbade Filippinerna. Till kaffet blev raden av initierade frågor lång och svaren lika tydliga som uttömmande.


Den 5 mars 2014

Med stort intresse fick vi följa övlt (ret.) Percy Hanssons minst sagt annorlunda uppdrag nämligen att sätta upp, leda och driva en flygplats långt ute i en oframkomlig vildmark i afrikanska Kongo. Percy Hansson poängterade tidigt att uppdraget med dess kända och okända förutsättningar kom att medverka till ett för honom helt annorlunda perspektiv på människan och hennes villkor i världen.

FN’s beslut att genomföra en mission, UN MONUC, effektuerades inledningsvis av Sverige vad gällde flygplatsen i Kindu genom FK 01. Ett förband hopsatt, utbildat och senare på plats lett av Hansson. Uppdraget var i sig en stor utmaning med de förutsättningar som råder i Kongo. Ett stort otillgängligt land med avsaknad av ”normal” infrastruktur, präglat av stamstrider och varierande hot i form av sjukdomar, klimatpåverkan, barnsoldater och stor laglöshet.

Det sex månader långa uppdraget blev en framgångsrik insats med mer än 1700 flygplan rörelser, genomförda utan någon incident värt namnet. Den 87 personer stora truppen harangerades starkt  av talaren som ofta återkom till den blandning av soldater (män-kvinnor, äldre-yngre, akademiker-hantverkare etc) som är våra förbands stora och tidvis avgörande fördel. ”Mixen är alltid bäst”, hördes ofta.

Vi fick lyssna på en både engagerad och känslosam Percy Hansson om sitt förbands goda insats under minst sagt ovanliga och oväntade förhållanden. För många var det lätt att för sig själv summera d v s ”ytterligare ett svenskt förband som gjort bra ifrån sig i internationell fredsbevarande verksamhet.”Den 29 januari 2014

Generalmajor Bert Stenfeldt berättade på Flygarsällskapet om sin anmärkningsvärda karriär. Stenfeldt började i Flygvapnet som fältflygare 1951. Han flög stridsflygplan i 44 år, och säger sig vara den ende som flugit samtliga Saabs stridsflygplan, från Saab 17 till JAS 39 Gripen. Stenfeldt har varit chef för ett antal divisioner samt chef för flygstaben och för första flygeskadern. Han berättade om de dramatiska dagarna efter den sovjetiska ubåten U137:s grundstötning i Karlskronas skärgård hösten 1981. Vid den tiden övades upp till 68 attackplan mot invasionsflottor. Övningarna observerades av diverse TIR-lastbilar och tavelförsäljare och vetskapen om vår förmåga hjälpte till att avskräcka den sovjetiska flottan vid territorialvattengränsen.

Sedan 2007 är Bert Stenfeldt ordförande i Swedish Air Force Historic Flight. Det är en unik ideell förening som håller flygplan från Flygvapnets jetepok i flygande skick. Organisationen har ca 2 000 medlemmar. Föreningen bildades 1997 och opererar bland annat Vampire, Tunnan, Hunter, Lansen, Draken, Viggen och SK 60. En i sanning imponerande gärning!Den 11 december 2013

Det sedvanliga julkåseriet hölls traditionsenligt inom Flygar Sällskapet på Militärsällskapet. Det var fullt hus när tidigare sektionschefen i flygstaben, Öv 1 gr Jan-Henrik Torselius talade. Han berättade om sitt flygarliv, som varit väl så kryddat av dramatik, allt från utbildningen på Ljungbyhed 1947.

På F 16 Uppsala, där han senare också blev flottiljchef, flög Jan-Henrik Torselius J 26 Mustang, ett inte ofarligt flygplan. Han konstaterar ampert att 600 flygare omkom i Sverige under kalla krigets år, från andra världskriget till järnridåns fall.  – Men våra chefer lät oss hålla på. Dåtidens flygplanen var billiga. Ville man sedan flyga så att man slog ihjäl sig så var det resandens ensak, verkade man resonera. När flygplanen blev dyrare började ledningen tänka om och öka säkerhetsarbetet. 

Muntrare tider var det möjligen när ”UD:s flicktjänst” i buss transporterades till F 8 Barkarby vid utländska flygvapenbesök. Flickorna, främst döttrar till anställda på UD, förväntades konversera och dansa med de utländska gästerna.

Jan-Henrik Torselius deltog i spaningsarbetet efter nedskjutningen av DC-3:an och Catalinan i Östersjön 1952. Hans rote Vampire upptäckte Catalinans nedslagsplats, en observation som försvann bland de många dimmridåer som lades ut i denna trista affär.

Uppvisningsgruppen Acro Deltas demonstration av J 35 Draken på Le Bourget på 1960-talet, var ett annat äventyr som Jan-Henrik beskrev med inlevelse.

Allt detta och mycket mer berättades med inlevelse och en lågmäld humor som, när det behövdes, kunde bli ganska torr. Mest känd är Jan-Henrik kanske för sin tid som försvars- och flygattaché i Washington. Men om den tiden lovade Jan-Henrik att berätta vid ett annat tillfälle.Den 13 november 2013

Förre brigadgeneralen Lennart Källqvist talade över ämnet hur Sverige utvecklade förmågor i Flygvapnet under det kalla kriget. Källqvist exponerade detta komplexa ämne för ett auditorium som i stora stycken varit med om att utföra det arbete som beskrevs i föredraget.

Efter andra världskrigets beredskapsår skedde i Sverige en uppbyggnad av flygvapnet som saknar motstycke i historien. Som neutral stat var Sverige angeläget om att producera en stor del av sin militära materiel inom landet. Förmågan inom såväl flygvapnet som försvaret i allmänhet ökade under efterkrigstiden betydligt. Resultatet av de inhemska strävandena blev i många fall lyckat, och kan när det gäller luftstridskrafterna illustreras av den serie flygplan som Saab har levererat till det svenska försvaret.

Lennart Källqvist visade i sin presentation en sammanfattning av vilka drivkrafter så rådde för Sveriges val av lösningar.  Dessa var bl a att vi som ett litet land var tvungna att se på livstidskostnader i varje system, vår lilla organisation tvingade fram ett systemtänkande som då var unikt och att anskaffnings-sidan i FMV hade mycket gott samarbete både med användare och industri.  De ibland komplicerade skeendena åskådliggjordes av tydliga bilder och grafer. Källqvists analys visade olika typer av förmågekomponenter med tonvikt på det tekniska innehållet.

Lennart Källqvist påbörjade flygutbildning 1967 efter civilingenjörsexamen (elektronik). Han blev 1968 flygingenjör och tjänstgjorde först vid F8, kom sedan till FMV i flera befattningar och  blev chef för flygmaterielledningen med ansvar för strategi, analys, planering samt internationella frågor och sedan chef för FMV:s analysavdelning med ansvar för strategier och internationellt samarbete. Efter pension 2000 verkar han som Senior Advisor vid Saab. Han upprätthöll flygtjänst fram till 1996.Den 16 oktober 2013

Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem föredrogs av mj Hans Olenäs, HKV (ProdL/Fvavd). Systemet baseras på en anställd personalstyrka, officerare, soldater och civila, tjänstgörande på hel eller deltid. Huvudsyftet med nyordningen är att snabbt (hög beredskap) få fram kvalificerade (samövade) förband då så behövs.

Mot målbilden för 2014-2019 belystes nuvarande och planerad tillämpning samt konkretiserades de steg som tagits liksom de svårigheter som finns. En sådan svårighet gäller rent demografiska problem som att människorna bor i storstadsområden medan förbanden/uppgifterna är spridda över hela landet. En annan gäller rekryteringskraften. Alldeles för stor del av de från början intresserade faller ifrån på vägen till avslutad grundutbildning. Således en del stora utmaningar redan idag och än mer imorgon för ansvariga att möta.

Olenäs gick även igenom Flygbaskoncept 14, i vilket allt färre krigsförband/basbataljoner fått alltfler uppgifter. En trend vi känner igen. Problematiken kring spridning och skydd i en minskad och fortsatt minskande ekonomi beskrevs och diskuterades i avslutningen på Olenäs intressanta och väl framförda föredrag.Den 18 september 2013

Sven Hammarberg, haveriutredare i Statens Haverikommision, fd fing och ff i FV, berättade om utredningen efter Herculesolyckan på Kebnekaise. Den var mycket strapatsrik på fjällväggen, flygplanresterna försvann i snömassorna. Han redovisade utredningsläget. Det återstår egentligen inte några okända förhållanden eftersom båda registreringsutrustningarna har hittats och kunnat tydas. Han drog också paralleller till utredningar med andra flygplan.

Utredningen är ännu inte offentliggjord p g a att de svåra ansvarsförhållandena. Därför är det inte möjligt att här referera detaljer.Den 20 mars 2013

Sven Scheiderbauer fick efter sitt uppdrag som chef för Flygvapenmuseum i Malmslätt arbete som chef för Norsk Luftfartmuseet i Bodö i Norge, där han verkade till sin pension 2011. Han berättade lite om flyginsatserna under krigsåren och om de flygplan som har räddats från fjällbranter och fjordar.Den 20 februari 2013

Michael Sanz har samlat mycket fakta om Bromma flygplats. Han berättade om projekteringen och bygget, betydelsen under andra världskriget, SAS uppstart på Bromma, nedgången då Arlanda tog över som storflygplats, hur Bromma nu återigen växer när man nu har fått ett längre kontrakt med Stockholm stad. I denna fråga biträdde Marie Louise Reinius, som själv förhandlade kontraktet från Bromma Airport sida.Den 17 januari 2013

Flygkapten Gunnar Fahlgren, pilot från FV och SAS. Han har tjänstgjort som chefspilot och ansvarade för ledarskapsutbildningen i SAS och har studerat Psykologi vid Stockholms Universitet och Human Factors vid Cranford University i England. Han berättade om den mänskliga faktorn som resurs och tillgång.Den 12 december 2012

Sven-Olof Olson berättade från sitt rika liv i Flygvapnet. Han slutade med att tacka för att han hade fått prata vid de sista sju årens julbord i FlygarSällskapet och vi tackade med en liten present och en varm applåd.Den 14 november 2012

Joakim Wallin, Försvarsexportmyndigheten, berättade om "Affärsutveckling inom stridsflygområdet och exportkundernas betydelse". Han beskrev hur upphandling av försvarsmateriel har utvecklats i samarbete med industrin. Utvecklingen har gått från detaljupphandling till systemupphandling och är nu inriktad på köpa hela förmågor. Detta har fått Sweiziska myndigheter intresserade och övertygade om att Gripensystemet är det bästa de kan få för att täcka sina behov till rimliga kostnader .Den 17 oktober 2012

Seve Ungermark berättade mycket trevligt om ballongflygningens historia och han illustrerade berättelsen med många teckningar och bilder från de äventyrliga uppstigningarna i lufthavet.Den 19 september 2012

Mikael Holmström presenterade sin bok " Den dolda allainsen". Mikael Holmström är journalist vid Svenska Dagbladet med säkerhets- och försvarspolitik som arbetsfält, välkänd från många debattartiklar och reportage. Han är ledamot av Kungl. Krigsveten¬skapsakademin.Den 9 maj 2012

Till årsmötet samladefs vi på f.d. F16. Där genomfördes ett studiebesök på Stridslednings- och luftbevakningsskolan, StrilS. Den 28 mars 2012

Flygvapeninspektören Generalmajor Micael Bydén höll ett fördrag med rubriken

”Återblick-Tjänstgöring i Afghanistan”.

Micael berättade engagerat om sina personliga erfarenheter från 6 månaders tjänstgöring  2011 som stabschef  i  ISAF (International Security Assistance Force)  RCN (Regional  Command  North) , inom vars område den svensk/finska ISAF -styrkan verkar . RCN leds från Mazar-e-Sharif av en tysk general  och personalstyrkan kommer från en mängd nationer, bl a Tyskland, England, Norge, USA, Sverige och Finland.  Området som ligger I norra Afganistan  gränsar till Turkmenistan, Uzbekistan och Tajikistan med en befolkning på ca 10 miljoner innevånare.  RCN´s ansvarsområde sträcker sig ca 100 mil i ost-västlig riktning och ca 30 mil i nord-sydlig och består av 9 regioner med  bergsområden täckande mer än 60% av ytan.  Säkerhetssituationen inom RCN´s område är bland de bästa inom landet. Merparten av befolkningen är icke-pashtuner.  Talibanerna och al-qaida har än så länge misslyckats med etablering av baser i regionen. Fortfarande finns lokala krigsherrar, kriminella grupper, knarksmugglare och stamfejder som destabiliserar  RCN´s ansträngningar. Man har ett nära samarbete med Afghan  National Security  Forces , med  ISAF´s civila motsvarighet SCR (Senior Civilian Representative) och  med inhemska polismyndigheter, allt i  ansträngningarna att skydda befolkningen , säkra huvudvägarna  och främja en ekonomisk, social och kulturell  utveckling  inom de viktigaste provinserna, med målet att överlämna det totala ansvaret till Afghanska  staten.

Micael Bydén  har en bakgrund som stridspilot på F21 och har tjänstgjort i en mängd befattningar bl a som Flygattaché i Washington, chef för Flygvapnets Flygskola, chef för Helikopterflottiljen i Linköping, på Högkvarteret som chef för Flygvapenavdelningen vid Produktionsledningen och utnämndes 2012-01-01 till Flygvapeninspektör och Flygtaktisk chef för Flygvapnet.  Micael Bydén lovade återkomma till Flygarsällskapet, med ämnesområde anknytande till den nya tjänsten, vilket vi tackar för!Den 29 februari 2012

Kvällens huvudtalare, Mikael Holmström, hade tyvärr plötsligt insjuknat i influensan, och kunde inte komma. Sven Hugosson berättade då först om hur han uppfattade det dolda samarbetet mellan Sverige och NATO under det kalla kriget. Han beskrev sedan utförligare hur långt planeringen för transporter med lätta flygplan genomfördes. Man granskade befintliga underlag, kartor, flygfältbeskrivningar etc för att i ett verkligt läge kunna genomföra transporter med småflygplan till/från småfält i våra grannländer. Flygningarna planerades för att kunna genomföras dolt, i skydd av mörker och på lägsta höjd, för att kunna hämta eller lämna enstaka personer eller små insatsgrupper.  Vem som gav order om denna planering kunde Sven inte avslöja.

Föredraget spelades in och finns tillgängligt på DVD, se DVD-inspelningar.Den 25 januari 2012

Under 2010 var Robert Karjel stationerad i Adenviken och Indiska oceanen, för att på uppdrag av FN

och EU ansvara för  helikopterverksamheten från ledarfartyget HMS Carlskrona. Huvuduppgiften var att eskortera fartygen med mat och mediciner in till Somalias huvudstad Mogasdishu samt att bekämpa de pirater som hemsöker den somaliska kusten. 90 % av all sjöfart mellan Europa och Asien går genom Suezkanlen och Adenviken, som är lika stor som Östersjön. Inför uppdraget fick han enbart några månader på sig att förbereda sig och sitt förband på insatsen. Under insatsen lyckades den fartygsstyrka som Karjel och hans division ingick i avvärja mer än

100 piratatacker och eskortera mat och medicinerleveranser till miljontals svältande i Somalia, en prestation som rönt stor uppmärksamhet även internationellt.

Karjels berättelse var mycket realistisk och han återkom flera gånger till den situation som kustbefolkningen har hamnat i och den nöd som de försökte ta sig ur genom dessa desperata pirathandlingar.

Övertelöjtnant Robert Karjel är född 1965 och började i Flygvapnet 1985. Han har varit divisionschefvid två tillfällen och arbetar för närvarande som projektledare vid HKV för införandet av HKP 16 BlackHawk i Försvarsmakten. Karjel har också en civil karriär som romanförfattare.14 december 2011

Sven-Olof Olson, fd CFV, höll återigen ett fascinerande kåseri över några av sina minnen från sin tid i Flygvapnet. Därefter fick vi ett mycket gott och omfattande julbord innan vi skildes för detta år.16 november 2011:

Öv Fredrik Bergman berättade mycket intressant om det svenska deltagandet med Gripen-flygplan i NATO-insatsen över Libyen.

Den mycket snabba starten på insatsen kunde ske tack vare övningarna med och deltagandet i Nordic Battle Group. 23 timmar efter beslut var man på väg.  Man installerade sig tillsammans med turkar och arabemirater i en hangar. Flygplanen stod utomhus. De snabba spaningsresultaten, som svenskarna kunde leverera, hade till en början svårt att nå mottagarna av sekretesskäl. När dessa hade förhandlats bort var mottagarna imponerade av resultaten.

Personal och materiel från Svenska Flygvapnet har visat sig stå i toppklass.9 oktober 2011:

Christer Lokind, fd övlt i FV gav en mycket initierad sammanställning runt flygningarna med DC 3-or under det kalla kriget i början på 1950-talet. Dessa flygningar resulterade i att en DC 3-a blev nedskjuten och besättningen försvann. Ett efterföljande räddningsflygplan, en Catalina, blev också nedskjutet men den besättningen kunde räddas.

Föredraget finns att köpa som DVD. Se mer om det på sidan DVD-inspelningar.14 september 2011:

Vi reste i en inhyrd buss till Flygmuseet i Malmslätt. Målet var att se på det nya museet och att fira att det nu är 25 år sedan Sällskapet bildades. Vi fick mycket initierade guidningar av Allan Falk, fd öv i FV och chef på F3 och av Stellan Andersson, fd flygtekniker vid F3. Därefter en mycket god middag på museets restaurang, Calle C, där vår ordförande Bert Darby höll en mycket trevlig berättelse om Sällskapets historia.4 maj Årsmöte 2011.

Årsmötet hölls på f d F8 i den gamla mässen, där vi fick en god middag på restaurangen Majorskan. Innan årsmötet kåserade Övlt Ulf Björkman om flyget vid Barkarby.

Kåseriet finns som DVD. Se om det på sidan DVD-inspelningar.30 mars 2011:

Peter Nilsson, Program managerAir Domain, SAAB. "Gripen Next Generation-sanningar och myter"23 februari 2011

FV-inspektören Gmj Anders Silver, Flygvapnets uppgifter och organisation26 januari 2011:

Övlt Bengt Ridderstråle berättar om luftskeppet Italia's expedition till Nordpolen under ledning av den italienske generalen Nobile.