Referat av våra föredrag

 

Här följer kort om vad som har hänt vid våra möten och referat. Referaten för i år, 2018, läggs in på den här sidan, tidigare år får du klicka på resp år här under.

Här kan du läsa om våra möten och få del av det som har hänt. Meningen är att vi skall ge de medlemmar som inte kan komma information om vad som har hänt.

 

Referat 2017          Referat 2016               Referat 2015         Tidigare referat

 

 

Referat 2018

Den 21 november

 

Kvällens talare lät meddela att hon hade blivit sjuk och inte kunde ställa upp. Vi försökte hitta någon annan, men ingen kunde ställa upp med så kort varsel. De sista försöken gjorde vi vid baren när medlemmarna började komma. Kvällens mässdirektör, Hans Mattsson, hörde vårt dilemma och erbjöd sig att berätta om sin äventyr som VB och vi antog det.

 

Han hade spännande och roliga berättelser från sina första tjänstgöringar till VB-tjänster vid Högkvarteret.

Ett kort referat förbereds.

 

 

Den 17 oktober


Som inledning vid oktobermötet presenterades vår nya hedersmedlem. Vår förra ordförande, Hans Bjernby, hade startat kontakterna med Christer Fuglesang. Vid årsmötet 2018 blev denne invald som hedersmedlem. Hans hade därför nu uppgiften att verkställa årsmötets beslut att överlämna bevis på att Christer Fuglesang är utnämnd till Hedersledamot i Flygarsällskapet.


Christer uppskattade verkligen detta och presenterade sig och sin

nuvarande verksamhet som professor vid KTH.
Dagens huvudtalare öv Fredrik Hedén.

                        US EUCOM i Stuttgart.

 
Hedén beskrev uppbyggnaden av det svenska samverkanskontoret vid US EUCOM i Stuttgart. Det var mycket spännande att höra om händelseutvecklingen från ett tomt källarrum i det hus, som en gång var Rommels HQ, till en fungerande samverkansenhet. EUCOMs storlek och omfattande verksamhet överraskade nog de flesta. Fredriks arbete innebar mycket resande då han tillbringade må-tis i Sverige och var i Stuttgart ons till fre. Dessutom reste han mellan EUCOMs olika enheter för att visa Sveriges förmågor för EUCOM. Fredriks budskap var att de personliga relationerna är oerhört viktiga att vårda.

Det blev många frågor efter föredraget.  En fråga var om detta  är en planeringsfas för gemensamma operationer? Nej det är det inte. Huvuduppgiften är att informera varandra om vad som händer.

I Sverige råder det total politisk enighet om att delta i verksamheten.


Referat; Håkan Bergström


Den 26 september 2018
C LSS, Robert Nylén:

LSS, Försvarsmaktövningen Aurora 2017, flygdagen på Ärna

Överste Robert Nylén är Chef på Luftstridsskolan i Uppsala. Han har en bred bakrund från FV och  internationella tjänstgöringar i Bosnien och Afghanistan och utbildning i USA.

Han har arbetat med Insatsfrågor de senaste åren både på Flygtaktisk stab och med Specialförbandsavdelningen på HKV INS.


Robert inledde kort presentation av FV organisation och gruppering 2018. FM huvuduppgift nu är entydig: Försvar av Sverige. Pendeln har tydligt svängt tillbaka från Internationella insatser till försvar av Sverige.


Därefter följde en presentation av Luftstridsskolan, LSS. Man kan säga att LSS idag är som gamla F16 och F 20 utan stridsflygdivisioner med med ytterligare verksamhet.

LSS huvuduppgift är

•Insats

•Utbildning

•Utveckling

LSS har 1100 anställda med verksamhet från Luleå i norr till Skåne i söder. Den består av 5 FV-gemensamma skolor: Flygskolan, Basbefälsskolan, Flygbefälsskolan, R-3 skolan och Stridslednings- och Luftbevakningsskolan.

LSS bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En viktig uppgift är insatser och beredskap. LSS ansvarar för ständig övervakning och stridsledning av Sveriges luftrum.

Till detta svarar LSS för drift, utbildning och insatsberedskap av flygbasen Ärna, som används flitigt av stridsflygförbanden vid övningar och beredskap. En ökande utbildning av soldater och vpl är också en nygammal uppgift.

All frivilligutbildning i FV ligger också under LSS ansvar.

Inom en nära framtid kommer Flygstaben att omlokaliseras från Stockholm till garnisonen på Ärna.


FMÖ Aurora 2017.

Vart tredje år ska en Försvarsmaktsövning genomföras med syfte för FM att öka den samlade förmågan att möta angrepp mot Sverige. Aurora 2017 var den första i serien och nästa Aurora ska genomföras 2020. Däremellan genomförs FV-övningar varje år.

Övningsområdet var en stor del av Sverige med tyngdpunkt kring Mälardalen, flygövningsområdet omfattade Östersjön ner till Skåne.

Ett annat syfte var att öva mottagning av utländska förband och att öka förmågan att samverka med utländska förband i Sverige.

Deltagare kom från Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Frankrike och USA.

Olika förbandstyper från både mark-, luft- och sjöarenan ingick, t. ex. LV systemet Patriot från USA som Sverige har beställt i år.

Övningen genomfördes från 11-29 september och gav goda erfarenheter inför framtiden.


Flygdagen 2018

Den 25 augusti genomfördes den största Flygdagen i FV historia. Antalet besökare uppskattades till 150 000!

Det är som att flytta en medelstor svensk stad till Ärnaområdet en hel dag. Kravet på LSS var att ordna med parkeringar, mat, vatten, bajamajor, sjukvårdsberedskap mm för alla. Vilken utmaning!

Robert berömde den fina insats som personalen gjort för att lyckas med genomförandet och det goda samarbete med Uppsala kommun, polis, Akademiska Sjukhuset mm.

När FV fyller 100 år 2026 planeras födelsedagen att firas på Ärna med en stor Flygdag.

Åskådarna i år var mycket nöjda, vilket kanske inte behöver tilläggas.


Referat: Tommy Pålsson

Den 16 maj 2018


Mötet inleddes med Sällskapets årsmöte, som följde den dagordning som skall tillämpas enligt våra stadgar. Verksamhetsberättelsen, och revisorns granskning av den, föredrogs och årsmötet konstaterade att man kunde ge styrelsen ansvarsfrihet. En budget för innevarande år presenterades med ett förslag att medlemsavgiften för det kommande året skulle bibehållas vid 170 kr. Förslaget bifölls.

Hans Bjernby avgår som ordförande och Håkan Bergström valdes att efterträda honom.  Som ny styrelseledamot invaldes Nils Junehill. Övriga styrelseledamöter omvaldes respektive hade ytterligare ett år.

En motion att utnämna Christer Fuglesang till hedersmedlem i FSS hade lämnats till årsmötet. Ordförande har lyckats få kontakt med honom och han är förtjust över äran. Han kunde inte deltaga i dag, men kommer vid ett senare möte till oss. Årsmötet valde Christer Fuglesang till hedersledamot.

Årsmötet avslutades. Därefter avtackades Hans Bjernby för sina år som ordförande i FSS

av Anncharlotte Nilsson, vice ordförande.Då vidtog dagens föredrag:Försvarsfrågan – en lägesbildJan Salestrand har tjänsgjort på förband och i flygstaben

och lämnade Förrsvarsmakten som chef för Ledningsstaben.

Han är nu statssekreterare i försvarsdepartementet.


Foto: Jan Charleville

Statsekreterare Jan Salestrand inledde med en reflexion om hur vi i svensk politik gärna och snabbt intecknar positiva omvärldsförändringar och planerar som om de kommer att gälla under lång tid. Särskilt tydligt blev detta under 2000-talets första dekad då försvaret utsattes för en dramatisk nedmontering av den befintliga och med möda uppbyggda försvarsförmågan. Inte förrän Försvarsbeslutet 2008 kom vändningen med ett plågsamt och dyrbart omtag mot ett mer nationellt försvar. Målen som då angavs i FB 2008 har vi dagsläget inte nått upp till. Idag tas det betydligt försiktigare steg i en omvärld, den omvärld som är vår, och där skeenden i t ex Ryssland noga bevakas och analyseras.


Den satsning som har störst fokus idag är förstärkt försvarsförmåga, både i stort och smått, gällande alla, och alla typer, av krigsförband. Vidare understryks ansatsen mot ett fördjupat

internationellt samarbete och att återta de resurser och den beredskap vi för inte så länge sedan hade i den civila delen av totalförsvaret.


Den politiska och samlade politiska viljan om att förstärka försvaret är tydlig. Nya ekonomiska medel har tillförts genom ensidiga beslut av regeringen eller i allianser med skiftande partier. Inom nuvarande försvarsbeslutsperiod har mer än 25 miljarder tillförts. Försvarsmaktens största övning på 20 år, Aurora, gav också en mängd bevis på att försvarsfrågan har hög prioritet i alla läger och att man generellt har en positiv syn på de nödvändiga satsningar som måste göras. Man kan också peka på återaktiveringen av värnplikten, som vid sidan av systemet med anställda soldater kommer att ge ett avgörande bidrag till bemanningen av våra krigsförband.

På materielsidan kommenterades de nödvändiga satsningarna på JAS Gripen E, ubåtssystemet A26 (två beställda) samt det amerikanska luftvärnsrobotsystemet Patriot (offert utvärderas f n).


Därefter tog Jan upp den pågående utvecklingen av det internationella samarbetet. De tidigare internationella insatserna minskas betydligt till förmån för ett allt djupare samarbete med organisationer (Nato, EU) och bilateralt med andra för oss viktiga länder tex USA, Storbritannien och inte minst Finland. Han pekade på värdnationsavtalet med Nato, ett nytt avtal med USA som innebär deltagande i övningen Arctic Challenge Exercise, på den mest kvalificerade nivån. Samarbetet med Finland går allt djupare och kan resultera i att vi kan agera tillsammans med finnarna i integrerade stabs- och krigsförband i kris och ofred.

Även inom EU sker nya satsningar, tex skapas industri- och försvarsmaterielfonder med enorma belopp för att ”tvinga fram” samarbete mellan länder och industrier.


Jan avslutade sitt synnerligen intressanta och mycket uppskattade föredrag om försvarsfrågan i dagsläget och underströk än en gång hur försvarsmakten och totalförsvaret som helhet prioriteras på olika nivåer. Totalförsvarets renässans kommer att bli än tydligare för oss alla, då den nygamla foldern ”Om krisen/kriget kommer” snart dimper ner i brevlådan.


Referat; Hans Bjernby

Den 21 mars 2018


En introduktion till Artificiell intelligens, AI. Hur slår digitaliseringen mot dagens företag.

Exempel från flyget.

Civ ing Christer Ogenstad arbetar på

Novatrox group med strategisk och

teknisk rådgivning. Han driver innovation

och effektivisering med ny datorarkitektur

och även AI.Flygarsällskapets vice ordförande Anncharlotte Nilsson presenterade kvällens talare, eftersom Hans Bjernby firade på annan plats.


Starten på föredraget blev något trevande eftersom den utlovade högtalaren inte fanns på plats. Men det visade sig inte vara något problem eftersom alla åhörare lyssnade intensivt på det intressanta föredraget.


Artificiell intelligens, AI, är ett mycket stort begrepp eftersom det kan tillämpas inom så många områden. Man började tala om maskinernas intelligens tidigt redan på 1940-talet, men det var först när datorerna fick kraft att bearbeta stora datormängder på 2010-talet, som konstgjord intelligens, AI, började få verklig betydelse. IBM tar fram program som slår världsmästaren i Jeopardy och sedan program för schackspel som slår världsmästaren i schack 2006. Ett kinesiskt brädspel som har många fler variabler än schack, bemästras 2016.

Satsningen på AI ökar snabbt. År 2016 uppskattades insatserna i världen vara 5 000 milj $ och 2017, 17 000 milj $. Två tredjedelar av detta satsas i USA. Kina resp resten av världen delar på resten.


Artificiell intelligens innebär att det inte är en människa som skapar det program som datorn, maskinen, skall arbeta efter. Vid maskininlärning prövar maskinen sig fram och lär sig vilka åtgärder som inte fungerar och kommer fram till mest effektivt arbetssätt. Vid förstärkt inlärning läggs grundreglerna fast och datorn testar massor av arbetssätt tills den själv har lärt sig hur uppgiften skall lösas. Ett exempel på det senare är schackspel. En schackspelande dator har lärt sig av miljontals simulerade spel hur den skall kunna vinna ett verkligt spel. AI innebär alltså att datorn är självlärande. Datorernas utveckling är en förutsättning för AI.


Inom flygområdet har det ännu inte kommit fram tillämpningar. Man forskar på autonoma flygplan. Närmast ligger möjligheten att utesluta den ena piloten, men flygsäkerhetskraven försvårar att införa resultaten.

För militära flygplan forskas det t ex på att drönare skall följa och stötta insatsflygplan med vapen, spaningsutrustning, motmedel. Andra möjligheter är beslutstöd och kommunikation. Automatiska logistiska system kommer att stödja verksamheten.


AI utvecklas snabbt som ett beslutsstöd inom sjukvården. Genom att lära datorerna  t ex visa många bilder på hudcancer och resultaten av behandlingarna, kan datorn ta beslut som är säkrare än en läkares. Datorns beslut är i detta fall kompletterande eller stödjande.


Hur påverkas företagen? Teknikutvecklingen har visat sig vara exponentiell, medan människors förväntan i allmänhet är linjär. De företag som vågar följa den tekniska utvecklingen och lyckas satsa på vinnande koncept kommer att göra stora framsteg. Prognosinstitut säger att 75% av dagens företag kommer att försvinna inom 10 år. De bästa företagen kommer att öka sin produktion med 40 á 50 %, och de som lever vidare ökar med ca 5%.


Kommer jobben att försvinna? Den farhågan har man haft alltsedan industrialiseringen började för 200 år sedan. Jobben har inte försvunnit utan nya jobb har hela tiden skapats.


Vad väntar oss i den närmaste framtiden. T ex kommer ansiktsigenkänning att förenkla identifiering vid betalning och annat, men också ge möjlighet till ökad övervakning. Autonoma bilar kommer, men de rättsliga problemen är inte lösta. Många 100 miljoner jobb kommer direkt att påverkas, men nya jobb kommer att skapas. De nya jobben kräver nya utbildningar och AI kommer att hjälpa till med utveckling av utbildning.

Som en avslutning varnade Christer för att AI kan komma att utnyttjas för t ex ekonomisk brottslighet och av odemokratiska statliga regimer för övervakning.


Referat: Magnus Berg


Den 21 februari 2018


Till dagens möte hade vi bokat ch LSS, öv Robert Nylén. Det är alltid nervöst för oss i styrelsen som bokar talare att boka en högre chef. Denna gång befarades våra farhågor, ch LSS kunde inte komma. Vi rådbråkade våra hjärnor på nya uppslag och frågade tänkbara föredragshållare, men var för sent ute. Då hörde Ted Hagelborg av sig. Han är mest bosatt i Portugal, men var nu hemma. Han ville komma som gäst och skulle kunna prata om sitt projekt, en resa med ett ultralätt flygplan genom Sverige:AKKA ONE, i Nils Holgersson fotspår


  Ted Hagelborg
Vad gör en f d flygvapenpilot (Draken, SK 60) och tillika flygkapten (SAS/Linjeflyg, Norwegian) efter pension, men med ett fortsatt brinnande intresse för flygandet? Jo, man kombinerar det med tidigare intressen för geografi, kultur m m och en lika intresserad hustru och tar upp idén med att göra en resa i luften tillsammans med Nils Holgersson och följa med honom och gåsamor Akka och se Sverige från ovan.


Sagt och gjort. Ted och Christina Hagelborg förverkligade sin idé 2010, jubileumsåret för 100 år av svenskt flyg i luften (flygbaron Cederström).  De tog sin Eurocub, med anropssignal AKKA ONE, och i gåsafart och i gåsahöjd flög de som mor Akka under en två veckor lång flygning från Everöd via alla våra landskap tillbaka till Skåne. Ivrigt påhejade och i klassrummet följda av klass 4 i Västra Ingelstads skola (Nils!) i en annorlunda slags geografilektion.


Om detta äventyr berättade Ted med ett underhållande engagemang med vackra och tidvis dramatiska bilder från detta lilla, ultralätta och därmed ytterst vindkänsliga flygplan. Vackra flygbilder över vårt omväxlande land följde med oss på färden. Vi kunde se att Sveriges landskap förändrats, nya vägar/järnvägar men också att Norrland fortfarande är ganska obebott. Vi såg även Halland, det landskap som Selma missade på sin resa. Kanske Ted hade en bättre navigatör? 


Den lyckade flygningen och med det som följde av den i form av föredrag, utställningar och möten med allmänheten utmärkte Ted som en riktig ambassadör för flygning och flygande. Ted utnämndes också som Årets Flygare 2011 med åtföljande medalj av KSAK.


Och takterna sitter i! Vid frågestunden avslutade Ted med en uppmaning till alla och envar att ta oss upp i luften, med nära och kära, med vänner och bekanta, och njut av den upplevelse som den här formen av flygande innebär- ”att flyga är att leva!”


Referat; Hans Bjernby

Den 24 januari 2018Spioner och deras radiokommunikation förr och nuKvällens föredragshållare, Christer Olsén, inledde med att presentera

föreningen ”Sveriges Öga och Öra”, där han som ordförande leder dess

arbete med att studera och informera om underrättelse- och säkerhets-

tjänsternas historia under åren 1900-1991.

Christer har en lång bakgrund från underrättelse- och säkerhetstjänst

(FRA, Säpo) och forskar och föreläser i ämnet.


Med fokus på de s k illegalisterna beskrev han den omfattande insats som ett lands placering av en illegalist i ett annat land ställde krav på. Illegalisten beskrevs som en utplacerad person som med falsk identitet levde och verkade som en vanlig medborgare i ett normalt vardagsliv. Vi har väl alla sett filmer med ”sleeping agents”. Avsikten var att ”väcka” dem till liv vid ett kris-/krigsskede och då ha en spion/agent/rapportör m m i det berörda landet. Dessa illegalister utsattes för en hård och omfattande utbildning under 3 -7 år innan de placerades ut i avsett land. En sådan insats i dess olika delar exemplifierades med ett konkret fall, den kände KGB-agenten Rudolf Herman.


Kontakten mellan utsändande land och dess illegalister skedde på många olika sett. Handfast på plats t ex medelst brevlådor, utställda Coca Cola-flaskor eller på avstånd genom meddelande i radioutsändningar. Det var oerhört viktigt att den utplacerade agenten inte röjdes, men man behövde naturligtvis kommunicera med densamme. Kommunikationen utvecklades över åren i paritet med teknikutvecklingen på t ex radiosidan. Vi fick lyssna på några radioutsändningar med inlagda kodade meddelanden. En del bekanta jinglar svävade ut i lokalen.


Christer avslutade med några exempel på att den här verksamheten ännu pågår. Metoderna och formerna har ändrats i takt med ändrade tekniska och andra förutsättningar t ex internet, mobiltelefoni och datatrafik. Väl värt att ha i minnet i vår digitala omvärld.


Han framförde också ett önskemål från föreningen att de gärna vill ha kontakt med personer som kan ha något att bidra med i deras forskningsarbete. Gå gärna in på deras hemsida, www.ogaora.se, och se vad man f n forskar om.


Referat; Hans Bjernby