Referat 2016


Här följer kort om vad som har hänt vid våra möten och referat av föredragen. Referaten läggs in så att det senaste ligger överst.

Den 16 december 2016


Vi samlades först med en glögg och sedan fick vi en riktigt fin och sedvanligen god julmiddag.


Därefter talade Övlt Christer Persson, C FM Telekrig om


”Telekrig, en naturlig del i luftförsvaret, då, nu och i framtiden”


Så rubricerade övlt Christer Persson, sedan 2010 chef för Försvarsmaktens Telekrigsstödenhet, sitt föredrag om den av många anställda tämligen okända verksamheten dvs telekriget. Han beskrev telekriget som en del av luftförsvaret från åren efter andra världskriget via dagens verksamhet fram till hur det kan komma att se ut då JAS 39E är ryggraden i det svenska luftförsvaret.


Christers initierade och informativa redovisning innehöll många moment som både förvånade och besvärade. Ämnet som sådant borde uppmärksammas mer då det är en verksamhet som pågår, kanske också i en sådan omfattning redan, att vi har svårt att ta det till oss. Hans uppfattning var solklar, den elektroniska krigföringen, redan i fredstid, kommer bara att tillta och motåtgärder är ett måste att utveckla och sätta in.


Referat; Hans BjernbyDen 16 november 2016


Psykologins roll i flygsäkerhetsarbetet


Kvällens föredragshållare, Kristina Pollack, inledde med en historisk exposé över militär-psykologins tillkomst, tillämpning och utveckling och då särskilt knutet till hur den omsattes vid lämplighetsprövning och urval. Grunden utgjordes av ett valt holistiskt betraktelsesätt d.v.s en sammanvägning av förekommande psykologiska parametrar. Den tillämpning som allt-eftersom infördes i flera mellaneuropeiska länder och i Norden utgick helt och hållet från detta betraktelsesätt.


Kristina betonade ofta det väsentliga i att de styrande principerna för en psykologisk utvecklingsmodell måste utgå från de operativa kraven. Exempel på detta är de höga krav som ställs på en stridspilot i luftstrid. Hon visade också på den framgångsrika stegvisa urvals-processen som dramatiskt minskade gallringsprocenten i flygförarkategorin från 60% till idag mindre än 5%. I urvalsprocessen ingick det omdiskuterade och ifrågasatta DMT (Defence Mechanism Test), som till mångas förvåning slutade användas 2015.


Föredraget satte också fokus på psykologin i flygsäkerhetsarbetet, där summeringen föga förvånande konstaterade att utbildning är A och O i all verksamhet. Den stora utmaningen som alltid är aktuell gäller hur man kan integrera människa och maskin.

 

Kristina, som under lång tid verkat både nationellt och internationellt, uttalade sin stora glädje över att försvarspsykologin alltmer fått en ändrad, läs erkänd, status och 2002 fått en själv-ständig funktion i organisationen. Hon gav dock uttryck för en viss oro inför framtiden, då tecken kan ses som om psykologins roll i Försvarsmakten och därmed flygsäkerheten försvagas.


Föredraget rönte stort intresse och många frågor ställdes kring haverikommissionens arbete i några fall, som vi kommer ihåg, och även om psykologens roll. Flera av åhörarna har av naturliga skäl egna erfarenheter av sitt möte med psykologen vid antagning och urval och en del ”kryddade” berättelser kom oss alla till del.

Summa summarum, ett intressant och alltid lika aktuellt ämne och föredraget uppskattades storligen av oss närvarande.


Referat: Hans Bjernby


Den 19 oktober 2016


Luftstridsskolan och dess tre pelare:

Insats, Utbildning och Utveckling av Flygvapnet


Kvällens föredragshållare, överste Anders Persson, chef för Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala inledde med att beskriva den omfattande verksamhet som skolan bedriver inom insats, utbildning och utveckling för flygvapnets olika förband (flyg, bas, Stril etc.) Bredden på verksamheten är imponerande stor och den bedrivs dessutom i enheter över hela landet och t o m i Tyskland (helikopterutbildning). Man kan med fog utnämna Luftstridsskolan med sina cirka 900 anställda till vår största flottilj.


LSS svarar även för bevakningen av svenskt luftrum (del av incidentberedskapen) och att krigsförbandssätta Uppsala flygplats och dess basförband som den 16:e flygflottiljen. Flygverksamheten på Uppsala är dock starkt begränsad som följd av politiska beslut. Förekommande flygplanrörelser kan främst knytas till olika typer av transportflygningar, ambulansflyg och helikopterverksamhet. Vissa insatser i infrastrukturen är dock inplanerade gällande rullbanor och flygplanplattor, delvis för att kunna ta emot transportflygplanet C 17, som opereras tillsammasns med andra länder. Den strävan som finns från andra intressenter att också utveckla Ärna till en civil flygplats har dock gått i stå p g a de kommunalpolitiska turerna i ärendet.


Överste Anders Persson summerade sitt föredrag med att visa på de främsta utmaningar han ser framför sig. En är t ex att på bästa sätt leda en så stor och så spridd organisation i landet. En annan är, den också för oss väl kända, personalförsörjningen d v s hur lyckas med att rekrytera rätt personer och att behålla dem. Inte minst gäller detta flygförarkategorin, där nu de många 60-talisterna närmar sig pensionsåldern. Här anade vi diskussioner med en del radikala inslag.

Målbilden 2018 för LSS visades, där ett LSS/Uppsala är ett komplett kompetenscentrum i vid bemärkelse och som dessutom är ”en fullt bemannad och attraktiv arbetsplats”. I sig en verkligt utmanande målbild.


Det informativa och väl avvägda föredraget liksom Perssons personliga framtoning uppskattades mycket av åhörarna. Frågor besvarades oftast rakt och kort, men också med en humoristisk glimt i ögat. Med tanke på det ansvar och de uppgifter som ligger på Luftstridsskolan och dess chef kan vi intet annat än att skicka med våra varmaste välgångsönskningar i den verksamhet som bedrivs av dagens skola och i framtidens centrum.


Referat: Hans Bjernby

Den 21 september 2016


Ballongflygning ett Äventyr – ”En färd i luften gifver själen frid”.


Föredragshålare: Militärsällskapets VD, Lars Ekstedt.Kvällens fördrag med rubriken ”Ballongflygning ett Äventyr”, hade samlat ett 45- tal av FSS medlemmar i Militärsällskapets nyöppnade lokaler på Valhallavägen. Passande nog var det Militärsällskapets VD, tillika en av Sveriges skickligaste ballongflygare, Lars Ekstedt, som höll kvällens föredrag.

Lars påbörjade sin ballongflygkarriär 1972 och har till dags dato samlat ca 1100 flygningar i 14 olika ballongtyper. Vidare har han flugit ballong i totalt 19 länder. I tävlingssammanhang är Lars mycket välmeriterad och ligger på plats nummer 68 i världsrankingen.


Lars Ekstedt inledde med att ge en historisk exposé över ballongflygningens historia. Han kunde t ex berätta att Försvarsmakten organiserade ballongförband till år 1932 då förbandet lades ner.

Det finns två huvudtyper av ballonger, dels finns det sk varmluftballonger, vilka är de vanligast förekommande och dels finns det vätgasballonger vilka är mera ovanliga och relativt dyra att operera.


Ballongflygning kan i dag indelas i tre huvudkategorier såsom; passagerarflygning, uppvisnings- flygning (förankrad) och tävlingsflygning. En del ballonger har fantasifulla former (GB-gubbar, elefanter mm) och benämns ”special shapes”. Dessa ballonger används främst i reklam- och marknadsföringssyfte.


Lars genuina och passionerade ballongintresse har tagit honom över hela värden. Han redogjorde t ex för en spännande ballongtävling som för några år sedan genomfördes i Dubai.  En annan ovanlig händelse var när Lars tvingades ”nödlanda” på en bergstopp i Japan.


Förutom mycket trevliga foton och ofta dramatiska filmsekvenser kunde Lars på podiet visa upp en riktig tävlingsballong.


Lars avslutade föredraget med att berätta att det i höst bär av till Japan under två veckor för ytterligare internationella ballongtävlingar. Förberedelser pågår som intensivast just nu. Lars förhoppning är att förbättra sin position, från plats 68, på världsrankingen.


Vi önskar Lars lycka till i Japan instämmer i att ”en färd i luften gifver själen vingar”.


Referat: Stefan Blomquist


Den 11 maj 2016


Flygar Sällskapets årsmöte 2016


Flygar Sällskapets årsmöte genomfördes onsdagen den 11 maj i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Årsmötet avhölls med sedvanlig agenda i god och positiv stämning.


Mötet godkände såväl genomförd verksamhet som det ekonomiska resultatet för 2015.

Budgeten för 2017 redovisades grundad på en oförändrad ambition av verksamhet och den nu av årsmötet beslutade oförändrade årsavgiften om 170:- för år 2017.


Ordföranden, Hans Bjernby omvaldes liksom berörda ledamöter och revisorer, vilket borgar för ett fortsatt gott arbete av styrelsen för Sällskapets bästa.


Flygvapenchefens föredrag


Årsmötet följdes av nye Flygvapenchefens, generalmajor Mats Helgesson, föredrag under rubriken


”Flygvapnet 2016-Nuläge, framtid och utmaningar i en förändrad omvärld.”


Helgesson gav en intressant och tankeväckande bild av ett modernt Flygvapen av hög kvalitet om än med en numerär på en betydligt lägre nivå jämfört med storhetstiden på 60- och 70-talen. Dagens hot har ju också en annan karaktär, som i sin tur ställer andra krav på hur de ska mötas.


I beskrivningen av Flygvapnet idag används ofta begreppet ”ett system av system”, där alla delar är nödvändiga för att få ut den optimala förmågan av det prioriterade luftförsvar som efterfrågas i en förändrad omvärld. Här betonade Flygvapenchefen behovet av balans mellan flyg, bas och stril dvs de större systemen i luftförsvaret. Men också att balansen i sig ytterst vilar på tillgången på personal, av behövd numerär och kompetens. Just personalförsörjningen är en stor utmaning för inte bara Flygvapnet utan än mer för Försvarsmakten i sin helhet.


Helgesson avslutade sitt föredrag med sina tankar kring olika återkommande frågor avseende Flygvapnets framtid och utveckling. Till hans och åhörarnas glädje summerades såväl hans tankevärld som nu föredraget med ”vi har ett bra Flygvapen!”


Intresset för Flygvapenchefens föredrag var stort, vilket också kunde märkas i frågestunden efter föredraget och vid kaffet efter middagen. Helgesson gav också här tydliga och genomtänkta svar på alla de frågor som ställdes. Avslutningsvis önskade vi honom stort lycka till i sitt arbete med Flygvapnets utveckling framgent och önskade honom välkommen som medlem i vårt Sällskap.Den 30 mars


Polisflygets flygchef Thomas Lindell berättar om polisflyget och den nya helikoptern


Thomas genomgick polisutbildningen 1983 och är nu poliskommissarie. Han utbildades till helikopterpilot 1989 och tjänstgjorde efter utbildningen vid helikopterbasen i Boden. Han har därefter varit knuten till Stockholm. Tillträdde tjänsten som flygchef 2008.


Historia och baseringar

Polisflyget startade 1964 då en första helikopter av typ Bell 47 anskaffades och placerades på Bromma flygplats. Som pilot fungerade en polisman som på egen hand skaffat sig flygcertifikat för helikopter. Ytterligare två piloter slöts till verksamheten under 1965. Hösten samma år totalhavererade helikoptern vid en ledningskollision. Under våren 1966 anskaffades två helikoptrar av samma typ som den havererade och placerades ut i Stockholm resp Göteborg.

Vid denna tid börjar mindre turbindrivna helikopter dyka upp på marknaden och polisen fick sin första Bell 206 Jetranger (militär bet. HKP 6) i augusti 1967. Antalet piloter hade också ökat och baser öppnades i Boden, Malmö och Jönköping.  1973 hade sju Jetrangers anskaffats.


Nya helikoptrar

De uppgifter som kan utföras med mindre typer av helikoptrar har utvecklats när utrustningen de kan bära har utvecklats. Speciellt har spaningsutrustning och utrustning för att sända resultaten direkt till andra mottagare blivit mer sofistikerad och mindre. Trafikövervakning har helt övertagits av mark- och bilburna utrustningar. Därför uppstod inom polisen ett önskemål att få nya helikoptrar anpassade för nya uppgifter och en upphandling inleddes.

Flygchefen och två av hans medarbetare, en tekniker och en systemoperatör, utarbetade en detaljerad kravspecifikation för den helikopter som skulle anskaffas till verksamheten. Kravspecifikationen överlämnades sedan till polismyndighetens upphandlingssektion som gick ut med en anbudsförfrågan, en så kallad EU-upphandling.  Denna förfrågan resulterade i ett enda anbud från Bell Helicopter US.

Anbudet gällde typen Bell 429. Det granskades och eftersom det uppfyllde villkoren, provades helikoptern och man beslöt att anskaffa sju stycken. Samtliga helikoptrar har levererats under hösten 2015 och är således i drift.

Det speciella med polisens nya helikopter är de avancerade dag- och mörkerkamerorna och datalänkar. Kamerorna sitter på en stabiliserad plattform och kan ta detaljerade bilder både dag och natt på långa avstånd. Med datalänken kan bilderna överföras till personal på marken i realtid. Det finns även plats för passagerare eller materiel.


Materiel och utrustning

Polisflygets sju helikoptrar är bl a utrustade med 4-axlig autopilot och modernt nav-system för att underlätta pilotarbetet, nödflottörer, video- och IR-kameror, sökstrålkastare, datalänk, vinsch mm.


Personal och utbildning

Piloter rekryteras ur den egna kåren, där välmeriterade poliser med 3 – 5 års tjänst kan anmäla sig till helikopterutbildning. Ett antal tas ut, som sedan får genomgå Försvarsmaktens pilottest, därefter sker helikopterutbildningen i polisens egen flygskola. Flygskolan förfogar över en Bell 206 som används för den grundläggande utbildningen. Typinflygning sker sedan på de Bell 429 som används i den egentliga polisverksamheten.

Förutom piloter utbildas operatörer som alltid ingår i besättningen. Dessa skall främst hantera IR-och videokamera samt datalänken.


Ledning, administration, uppföljning

Polisflyget är en nationell resurs som leds av chefen för Polisflyget och han har till sitt förfogande flygchef, teknisk chef, kvalitetschef, safety manager, Ground operations manager, personal för planering av tekniskt underhåll av helikoptrar m m


Arbetsuppgifter

Enhetens arbetsuppgifter består av dels planerade aktiviteter som utförs efter begäran från olika polisområden i landet, dels av akut uppkomna uppdrag, t ex pågående brottslig verksamhet. Dessa har ofta företräde i förhållande till planerad verksamhet. Förmågan att ta närbilder på långa avstånd och länka i realtid till mottagare på marken utformar många arbetsuppgifter.

Ex. på arbetsuppgifter

-räddningstjänst i allmänhet

-övervakning av eskorter i samband med statsbesök och offentliga evenemang

-transport av vissa statsöverhuvuden vid besök

-transport av hundpatruller (eftersök av brottslingar eller försvunna)

-delta i jakt på förövare vid rån, narkotikabrott, kidnappning m m

-transport av mindre insatsgrupper

-insatser tillsammans med nationella instatsstyrkan

-dokumentation av brotts- och olycksplatser


Beredskap

Polisflyget har i nuläget dygnet–runt bemanning endast i Stockholm. På övriga baser medger personalsituationen endast bemanning under delar av dygnet.


Tekniskt underhåll och support

För tekniskt underhåll av helikoptrar och kringutrustning har Polisflyget avtal med Patria Helicopter, ett finskt företag med helikopterverkstad på Arlanda flygplats. Företaget har en tekniker placerad på varje bas för daglig tillsyn och service. Stora omfattande tillsyner eller reparationer utförs vid verkstaden på Arlanda.


FlygarSällskapets ordförande tackade Thomas Lindell och önskade honom välkommen som medlem i Sällskapet.

Den 17 februari 2016
Experimentflyg - vad är det?Kvällens föredragshållare, Erling Carlsson pensionerad flygvapenkapten, inledde med en beskrivning av EAA Sverige, dess upprinnelse, ansvar och verksamhet. Föreningen, som från början var en underavdelning till den amerikanska EAA, Experimental Aircraft Association, är idag självständig och med betydligt större ansvar för både byggnormer och flygregler än den i USA. Ansvaret har tilldelats EAA Sverige genom avtal med Luftfartsverket.


EAA Sverige har idag omkring 1400 medlemmar som är verksamma över hela landet. Det finns ca 200 flygande luftfarkoster och närmare 400 under olika stadier av byggnation. Under parollen ”bygg och flyg” görs ett engagerat arbete av dessa entusiaster, oftast som hobby, mestadels med ett lyckat resultat. Erling konfirmerade detta med att berätta att han personligen utfört första-flygningen åt ett tjugotal byggare som inte kunde (vågade?) av olika skäl utföra det första passet av sitt alster.


Erling visade därefter en kavalkad av olika luftfarkoster, såväl nykonstruktioner som replika av äldre civila och militära modeller. Både initierat och roande kommenterade han de visade typernas brister men också positiva egenskaper. Han har själv byggt tre flygplan, varav det första VARI-EZE med sin annorlunda profil (skjutande propeller, ankvinge) väckte berättigad uppmärksamhet då det förevisades.

Det tredje bygget, ett sjöflygplan, väckte viss förvåning hos auditoriet, då Erling tidigare sagt att just sjöflygplan blir varken en bra båt eller ett bra flygplan. Men de sköna turerna till någon av alla de sjöar och skärgårdar vi har kan räcka som motiv för att ändå skaffa ett sådant.


Vi fick många underhållande kommentarer kring byggandet, eget och andras, och naturligtvis de efterhängsna förutsättningarna för att genomföras nämligen pengar, tid och inte minst plats. Det senare så sevärt fångat när pontoner och andra större delar måste lyftas ur vardagsrummet genom fönstret för fortsatt arbete utomhus. Men det var ju skönt då att slippa vinkla stabilisatorn för att se på TV.

Stort tack till Erling och hustru Annika för en så fin inblick i denna annorlunda men nog så fantastiska flygarvärld.


Referat: Öv(rtd) Hans Bjernby


Den 20 januari 2016Försvarspolitisk inriktning åren 2016-2020 med avseende på Flygstridskrafterna.

Överste Per Nilsson redogjorde för bakgrunden till det senaste försvarsbeslutet och dess konsekvenser för flygstridskrafterna. Föredraget lockade 61 åhörare till månadsmötet på Militärsällskapet i Stockholm.


Han tjänstgör för närvarande som militärsakkunnig på enheten för militär förmåga och insatser på Försvarsdepartementet vilket han gjort sedan 2012. Tidigare var han Director of Staff i Regional Command North, ISAF, Afghanistan. Vidare har han tidigare i karriären varit flottiljchef på F21 i Luleå. Han har också haft befattningen som flygattaché i Washington samt arbetat med perspektivplanestudier vid Försvarsmaktens Högkvarter. Dessförinnan har han tidigare tjänstgjort vid F10 i Ängelholm där han bl a var divisionschef för en Drakendivision samt en Gripendivision.


Regeringens inriktningsbeslut avseende Försvarsmaktens inriktning åren 2016 till 2020, togs av Riksdagen 2015-06-15. Öv Nilsson menar att beslutet innebär ett tydligt trendbrott i en tidigare krympande ekonomisk anslagstilldelning. I ekonomiska termer innebär beslutet att Försvars-maktens anslag ökas med ca 17 miljarder kronor under perioden. Detta betyder att  anslagen ökar till 43 miljarder för år 2016 och ökar fortlöpande åren därefter, för att år 2020 uppnå 50 miljarder per år.


Skälet till den nya inriktningen är främst det förändrade omvärldsläget där hotbilden mot Sverige har försämrats. Som exempel härpå kan nämnas att Östersjön och Gotlands strategiska läge har uppvärderats i en eventuell framtida konflikt i Sveriges närområde.


Försvaret har med det nya inriktningsbeslutet skiftat fokus från internationella insatser till en tydligare nationell och regional dimension. Det sk insatsförsvaret lämnas därmed. Det nya försvaret skall skapa ökad tröskeleffekt och högre krav kommer att ställas på krigsförbandens tillgänglighet och operativ förmåga. Särskilda satsningar på övningsverksamheten samt den sk ”basplattan” kommer också att ske.


Det nordiska flygsamarbetet kommer att utvecklas och fördjupas, bl a avseende användandet av de olika ländernas flygbaser i fredstida samarbete inom givna ramar. En gemensam nordisk luftlägesbild är härvid önskvärd.


För flygstridskrafternas innebär det bl a att fyra flygflottiljer organiseras. Tre med totalt sex stridsflygdivisioner JAS 39 samt en helikopterflottilj. Vidare organiseras en stril-bataljon och två luftvärnsbataljoner.


I perioden sker ombeväpning till JAS39 E och nya förmågor avseende precisionsbekämpning tillförs. Flygtidsuttaget planeras att öka. Antalet JAS39 C/D bibehålls och vidmakthålls intill

JAS39 E är operativ.


Den utökade ekonomin i perioden kommer att medge att tillgängligheten på TP-84 ökas och att spridningstaktiken inom och mellan flygbaserna utvecklas.


Flygarsällskapet vill tacka Öv Per Nilsson för ett mycket informativt och givande föredrag.


Referat: Övlt (ret) Stefan Blomquist