REFERAT


Här följer referat av vad som har hänt vid våra möten. Referaten för år 2020, 2021 och även 2022 lades ihop på en sida, på grund av att det blev få möten under Corona-pandemin. Tidigare år får du klicka fram här under.

Här kan du läsa om våra möten och få del av det som har hänt. Meningen är att vi skall ge de medlemmar, som inte kunde komma, information om vad som har hänt.                 2020 tom 2022,               2019,            2018,              2021,            2016,              2015,           Tidigare referat

Referat 2023

Den10 maj 2023”Vägval inför nästa stridsflygsystem”
föredragshållare öv Magnus Liljegren


Underlaget är framtaget av Magnus Liljegren och handlade om det arbete som genomförts inom ramen för Kungliga Krigsvetenskapsakademiens (KKrVA) avdelning III gällande kommande vägval inför nästa stridsflygsystem.

Föredragande Magnus Liljegren är ledamot i KKrVA  tjänstgör i dag som Flygsäkerhetsinspektör.Magnus presenterade bland annat den bilden ovan som ger det större sammanhanget. Bedömningen görs att JAS 39E behöver ersättas runt 2050-2060 och detta eftersom den då inte bedöms kunna bibehålla sin operativa relevans. Vidare görs bedömningen att JAS 39C/D behöver ersättas under mitten av 2030-talet. Utifrån dessa förutsättningar presenterade Magnus de behov av beslut som behöver fattas.

Med början till höger på tidslinjalen ovan och med krav på utvecklingstider om cirka 20 år för att ta fram ett nytt stridsflygsystem ger detta att ett beslut om ersättare till JAS 39E behöver fattas senast i Försvarsbeslutet (FB) 2040. I FB 2030 bedöms det krävas ett beslut gällande ersättaren för JAS 39C/D. Med tanke på att den ska ersättas redan i mitten av 2030-talet och att handlingsfrihet ska föreligga för de identifierade vägvalen för anskaffning av ersättare till JAS 39E föreslås ett beslut som innebär att JAS 39C/D ersätts med fler JAS 39E. Det är också i FB2030 som det strategiska vägvalet gällande anskaffningen av ersättaren till JAS 39E behöver göras.

De vägval som finns utgörs av inhemsk produktion, utveckling tillsammans med andra nationer eller anskaffning av redan befintlig produkt. Beroende på vägval behöver också inriktning ges som möjliggör att den inhemska industrin kan vidmakthålla nödvändig kompetens.

Redan i FB 2025 bör det fattas beslut om att JAS 39C/D ska ersättas med JAS39E. Detta för att möjliggöra att vägvalet inhemsk utveckling hålls öppen. Viktigt är också att fatta beslut om att initiera det omfattande arbete som krävs för att ta fram ett objektiv beslutsunderlag för kommande vägvalsbeslut, vilket av detta skäl föreslås utgöras av en statlig offentlig utredning.

Sammantaget utgjorde kärnbudskapet i presentationen att det är förhållandevis bråttom att fatta politiska beslut och att hela tidsperspektivet och de inbördes beroendena som återfinns i bilden ovan måste förstås.
Den 15 april 2023


Flygarsällskapet gästades av Major Michael Rosenqvist från FS/MFUS (militärt flygutbildningssystem) som höll ett inspirerande föredrag om Flygvapnets nya skolflygplan Sk40 samt den nya flygutbildningen.


Flygvapnet har inköpt 10 st GROB G120TP turbopropflygplan. I FV  benämns de Sk40 och ska ersätta Sk60 år 2024. Dessutom har en simulator införskaffats. Optioner finns för fler flygplan. Nuvarande behov av utbildningsplatser för grundläggande utbildning är 14 st för stridsflyg, 6 st för transportflyg samt 8 st för helikopter.


Vi fick också en orientering om den nya utbildningen av stridsflygpiloter i Flygvapnet. 

1 år GU (Grundläggande militär utbildning),

2 år MHS (kadettskola på Karlberg),

1 år ”GFU” på Malmen med Sk 40,

2 år i Italien ”GTU”.

Sedan är det dags för ”TIS/GFSU” på JAS i något år. (”inom” är FV förkortningar av flygutbildning enligt modell/Ä)

Vid pennan Ted Hagelborg 

Den 15.e mars 2023


Den 15.e mars 2023 gästades Flygarsällskapet av före detta Förste Hovmarskalken, Generallöjtnant Mats Nilsson.


Mats berättade om sina 11 år i Hovets tjänst. Deltagarna fick en levande och intressant beskrivning av den Kungliga familjen och hur Hovet är organiserat och fungerar.


Kvällen var fulltecknad och föredraget var mycket uppskattat. Intresset var stort och många frågor ställdes såväl i anslutning till föredraget som till kaffet.


Som sedvanligt förärades föredragshållaren med Flygarsällskapets diplom och ett års medlemskap i sällskapet. Vi ser fram emot att se Mats som medlem vid framtida möten.


Vid pennan Peter Lundberg


Den 25 januari 2023Genmajor Jonas Wikman, Flygvapenchef (FVC), som rollen som främste företrädare för Flygvapnet numera heter, var på besök på FlygarsSällskapet.


 

FVC höll ett föredrag om sin syn på Flygvapnet och situationen nu efter en månad på jobbet.

 

Han började föredraget med att ”ta in hela rummet” på ett positivt sätt så att han fick allas uppmärksamhet och alla uppfattade sig sedda. En bra början.


Wikman började sin bana på F 4 som vpl inom basförsvaret och därefter sin flygutbildning på F 5 1992. W har varit flyglärare på F 5 samt gjort GFSU på J 35 Draken vid F 10. Därefter kom W till Flygmedicin och gjort en karriär i HKV, på FMV, i Insatsstaben och Produktionsledningen. W har en bred bakgrund och uppfattar sig ”ha växt upp vid sidan av Flygvapnet”. W uppfattar sig kunna se FV lite ”utifrån” och kan nu ställa vilka frågor som helst.


W uppfattar att det är en mycket bra stämning i FV men att läget i omvärlden är mycket allvarligt. Ukrainakriget präglar all verksamhet.


Försvarsplaneringen har de senaste 20 åren gått från ”Time out” (uttryckt som kompetensförsvar av statsmakterna) via ”uppbyggnad i den takt ekonomin medger” och ”ökad operativ förmåga” och nu till ”Försvar av Sverige”, uttryckt utan tempus! Dvs nu och över tid.


Den försämrade omvärldsutvecklingen med en pågående konflikt är en påtaglig förändring och ibland tycker W att det är svårt att ta in. Nu har FV tre uppgifter: att vara en aktiv part under en pågående konflikt, tillväxa och ansluta oss till Nato. Det senare uttrycks bättre med orden ”bli Nato” eftersom anpassningen till stora delar är gjord i FV. Svårigheten är att kombinera de tre nämnda uppgifterna och göra det samtidigt, eftersom det är kravet. W vill uttrycka det som att FV ska ”bli mer KRO fast i GRO”.


W tycker att hela situationen nu handlar om att det ÄR PÅ ALLVAR och att situationen kan eskalera utan förvarning.

Erfarenheter från Ukraina kommer ständigt in men UA är bra på OPSEC så erfarenheterna behöver analyseras och värderas innan de appliceras rakt in i organisationen. En sak som dock blir tydlig är behovet av egen långräckviddig bekämpning och skydd från motståndarens.


W tycker att det finns mycket kompetens, kraft, initiativförmåga och vilja i FV personal. W tycker att ledning nu handlar om att ge mandat och upplever att HKV har en genuin vilja att släppa loss kraften i förbanden.


FV-specifikt är de stora uppgifterna framöver att i stort byta ut alla plattformar, skolflyg, hkp, TP-84, regeringsflyg, JAS 39 ombeväpning till 39E och dessutom att ansluta till Nato. För JAS 39 är avsikten att skaffa 60 st 39E och att behålla 60 st C/D. Transportflyget blir en omsättning av flygsystem samtidigt med bibehållande av förmågan. Ersättare är inte beslutad än. Global Eye (S106) kommer att införas. Sk 60 ersätts delvis av SK40, delvis med utbildning utomlands. Inom statsflyget övervägs ett enhetsflygplan.


NATO är en välkommen utmaning och FV samarbetar med organisationen. W tycker inställningen ska vara att vi finns till för NATO och tvärtom, ”vi blir NATO”. W är inte orolig för FV in i NATO eftersom FV är förberedda och nog längst fram av stridskrafterna. Utmaningarna är juridik och att flera delar av statsapparaten ska Nato-anpassas eftersom Nato är en politisk organisation.

Läget avseende flygförare kom upp på frågestunden. W visste att han inte behövde ta upp den själv eftersom någon skulle ställa frågan. W tycker att arbetsgivaren/HKV agerade för sent men att det nu finns en god förståelse för situationen. Nu görs först en partsgemensam analys och där väntar vi på resultatet. Analysen ska vara klar under denna termin och ge svar på hur problemet ser ut. Därefter kommer den till FML där FVC är ledamot. W tankar är att FM inte ska ”köpa sig ur en situation” utan det ska vara en långsiktig lösning.


F 16 togs upp. W sade att det kan komma flyg dit och att S106 är ett alternativ. JAS diskuteras också.


HKP 14 kom också upp. FM tanke är att använda HKP 14 och flyga ut den, men att sedan gå till en enhetshelikopter.


Det var mycket uppskattat att nya FVC kom och hans framträdande uppfattades som både energirikt och trevligt.


Vid pennan: Anders Silwer